Vedtægter

Foreningen OrøNyt, vedtægter

Revideret på årsmødet 27. april 2013

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Foreningen OrøNyt”, og den er hjemmehørende på Bygaden 32, Orø, 4300 Holbæk. Foreningen er stiftet den 1. juli 2011.

§ 2 FORMÅL

Foreningen har til formål at fremme den lokale kommunikation ved at udgive bladet Orø Nyt og anden publicering om eller fra Orø. Foreningen arbejder efter socialøkonomiske principper – alt overskud bruges til at gavne foreningens formål, regnskaber er offentlige.

Bladet Orø Nyt beskæftiger sig aktivt med historiske, aktuelle og fremtidige forhold på øen, og er underlagt presselovens bestemmelser.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Foreningen kan tilslutte sig landsforeninger ved almindelig stemmeflerhed på et årsmøde.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Foreningen har to medlemskategorier. Medlemmer og støttemedlemmer.

a. Medlem kan enhver person, organisation eller virksomhed blive, der støtter foreningens formål aktivt og arbejder som lønnet eller frivillig i foreningens aktiviteter, og som indstilles til optagelse som medlem af redaktionsgruppen.

b. Støttemedlem kan enhver blive, der betaler støttemedlemsbidrag.

Foreningen fører et medlemsregister, der indeholder alle nødvendige data om det enkelte medlem, sådan som de er oplyst af medlemmet.

§ 5 KONTINGENT

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på det ordinære årsmøde.

Kontingent for 2013 er 0,- kr for medlemmer. Støttebidrag for støttemedlemmer er 100,- kr. og 400,- kr for virksomheder eller organisationer, der ønsker et støttemedlemskab.

§ 6 ORDINÆRT ÅRSMØDE

Årsmødet er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtigt uanset de fremmødets antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødets stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Afstemning foregår ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det.

Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i april måned, og skal for at være lovligt, indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden årsmødet.

Kun medlemmer der er fyldt 16 år og har boet på Orø mindst 2 måneder umiddelbart før årsmødet, har stemmeret på årsmødet. Støttemedlemmer har ikke stemmeret hverken på ordinære eller ekstraordinære årsmøder. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning over det forløbne år og godkendelse af denne.

3. Regnskab for det forløbne år og godkendelse af dette.

4. Budget for det kommende år og vedtagelse af dette.

a. herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til redaktionsgruppen (som er identisk med bestyrelsen) af formand og dermed redaktør, kasserer og sekretær. revisor samt revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Ved valg til foreningens tillidsposter, kræves mindst 1 års anciennitet, men der kan gives dispensation, hvis årsmødet skønner det berettiget.

7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

Ekstraordinært årsmøde afholdes hvis redaktionsgruppens formand eller mindst 1/3 af redaktionsgruppens medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 1 måned, efter begæringen er fremsat.

På et ekstraordinært årsmøde kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

8 REDAKTIONSGRUPPEN OG UDVALG

Foreningen ledes af redaktionsgruppen (som er identisk med bestyrelsen), og som består af de årsmødevalgte faste medlemmer og derudover alle aktive medlemmer. Møderne ledes af formanden (redaktøren). Sekretæren optager referat. Redaktionsgruppen er

foreningens øverste myndighed mellem årsmøderne. Der kan efter behov nedsættes udvalg med eller uden egen beslutningskompetence, hvilket afgøres fra sag til sag.

Udvalg referer altid til redaktionsgruppen.

Ingen medlemmer hæfter personligt for nogen form for gæld eller lån i forbindelse med Orø Nyt’s etablering eller drift.

9 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET

Redaktionsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden. Redaktionsgruppen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over

redaktionsgruppens forhandlinger fører sekretæren en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr.200,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

10 REVISION

Revisoren skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse

regnskabsmateriale og beholdninger.

12 UDMELDELSE

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens adresse og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen finder sted. Kontingent refunderes ikke.

13 EKSKLUSION

Eksklusion af medlemmer kan ske når vedkommende ikke retter sig efter foreningens vedtægter eller ved ukammeratlig optræden, søger at skade foreningens interesser.

Eksklusion foretages af årsmødet, og skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen.

Det medlem, der foreslås ekskluderet, har adgang til årsmødet, og skal underrettes med brev. Beslutningen skal vedtages med samme majoritet, som ved en vedtægtsændring.

14 OPLØSNING

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært årsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et årsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt årsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af opløsning, skal den formue, der er i behold, overgå til Orø Beboerforening.